NGG Gold and Jewelry

email enquiry write review

"The Diamond of Love" นั้นถูกเจียระไนอย่างประณีต จนครบ 57 เหลี่ยมของเพชร ที่เปล่งประกายเป็นรูปลูกศรและหัวใจ 8 รูป อย่างงดงามเกินพรรณนา

-

-