issisterstory

email enquiry write review

บันทึกภาพแนว documentary จากมุมมองของแขกที่มาร่วมงาน เน้นเก็บภาพเหตุการณ์ และโมเมนท์ที่เกิดขึ้นแบบเป็นธรรมชาติ ถ่ายทอดและเล่าเรื่องราวความประทับใจ ตามที่เป็นจริงที่สุดค่ะ  
www.issisterstory.com , Line ID : itsareeyas

 
-

สอบถามเพิ่มเติมที่ www.issisterstory.com , Line ID : itsareeyas